Mária megkoronázása

Mikor I. (Hunyadi) Mátyás 1467-es pénzreformja után a magyar pénzverésben Szűz Mária a kis Jézussal (Madonna) állandó éremképpé vált, Máriát a fején koronával ábrázolták. Szűz Mária, Isten Anyja megkoronázása a megkülönböztetett vallásos tisztelet kifejeződése. A Napbaöltözött Asszony (lat. mulier amicta sole), Apokaliptikus Asszony, Holdsarlós Madonna Szent János látomásában, a Jelkenések könyvében jelenik meg: „egy nagy jel, kinek öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból a korona” (Jel 12,1-2).

Mária megkoronázásának teológiai háttere a következő: Isten Máriát már a világ kezdetekor kijelölte arra a szerepre, hogy Isten Fiát megszülje. Mária hozta helyre amit az emberiség hajnalán Éva, Ádám társa a paradicsomban elrontott.

Martino di Bartolomeo Mária megkoronázása (1400 körül) (Los Angeles County Museum of Art)

Mária engedelmes életet élve elfogadta és befogadta Isten akaratát, amelyet Gábor főangyal közvetített számára (angyali üdvözlet · Gyümölcsoltó Boldogasszony / Jézus fogantatásának ünnepe – március 25.). Mennybevételekor (Nagyboldogasszony napja – augusztus 15.) a földi létből egyenesen a „mennyei boldogságba”, a transzcendensbe jutott. A mennybeviteli liturgia szerint a korona a földi szenvedésének jutalma: „Nagyboldogasszony ünnepének titkában teljesedett ki az Istenanya nagysága: az ég és föld mennybe fölvett királynője lett.”1 A katolikus egyház tiszteletét azok az ábrázolások fejezik ki, amelyek ikonográfiájában Máriát koronával a fején, mint királynőt ábrázolják (hüperdulia).

  • A hüperdulia (a gör. hüper, 'fölé' és duleia, 'szolgálat' szavakból): megkülönböztetett vallásos tisztelet, a szentek tiszteletének legfelső foka, ami egyedül szűz Máriát, Boldogasszonyt illeti meg istenanyasága miatt. A hüperdulia lényegileg különbözik az imádástól, ami egyedül Istent illeti.

Az epheszoszi zsinat (431. június 22-től szeptemberig) után, amikor Máriát az Istenszülő2 címmel tüntették ki, a következő magasztos figyelem 1038-ban irányult felé, amikor Szent István Magyarországot Mária oltalmába ajánlotta. Azaz felajánlotta neki a magyar koronát. Tulajdonképpen ezzel az uralkodói aktussal született meg a mennyei koronázás gondolata, tehát először Európában a keresztény Magyarország sugalmazta a koronázás jelentőségét. Regnum Marianum Ennek hatására a 12. században jelentek meg azok a Máriaképek amelyeken Mária égi trónon ül és a koronát angyalok tartják feje felett, miközben Krisztus Mária felé fordulva megáldja őt (Senlis 1153–1191, Párizs 1210, Chartes 1225.), vagy a trónon ülő Krisztus koronázza meg (Strassburg 1230).

A felvidéki gótikus faragott oltárok többségén (és néhány templomkapu mandorláján) a Szentháromság koronázza meg Máriát, aki az Atyaisten és Krisztus között térdel, feje fölött pedig a Szentléleket jelképező galamb lebeg.

Gótikus oltár a késmárki Szent Kereszt-templomban

A Szűz Máriáról elnevezett legnagyobb római katolikus templom, a Vatikán területén kívül lévő pápai főszékesegyház, a Santa Maria Maggiore-bazilika szentélyének félkupola-boltozatán látható 13. századi mozaik az egyházpolitikai elveknek megfelelően, a Mária-kultuszt megtestesítő „Mária megkoronázása” témát ábrázolja (Jacopo Torriti, 1295).

Santa Maria Maggiore-bazilika, Róma

Ugyanitt a 16. században VIII. Kelemen pápa egy Mária-szobrot koronázott meg. Rómán kívül legelőször két olyan kegyképet koronázott meg pápa, amely Magyarországhoz kötődik: az egyik a tersattói Szűz Mária (1715), a másik a częstochovai Fekete Madonna (1717). Mindkét kegyképet XI. Kelemen pápa által küldött koronával koronázták meg, és a hagyomány szerint mindkét képet Szent Lukács evangelista festette. Valamint mindkét kegykép kapcsolatba hozható Nagy Lajos magyar királlyal.

Tersatto (olaszul, latinul Tarsatica, magyarul Terszat, horvátul Trsat) dalmáciai város hírnevét a Szent Család názáreti házának (Casa Santa) legendája teremtette meg. Eszerint 1291-ben – amikor az utolsó szentföldi keresztény kézen levő vár, Akkó is elesett – Szűz Mária házát az angyalok az akkor Magyarországhoz tartozó település határába vitték. Bár a Frangepán család gondjaikba vették a Szent Házat, de a helyiek elbizakodottsága miatt 1294-ben az angyalok továbbrepítették, s Recanati mellett egy babérligetbe tették le. Mária egykori názáreti háza ma a loretoi bazilika közepén, márványépítménybe foglaltan áll (Alma Domo Lauretana).

A Szent Ház tersattoi helyén Nagy Lajos király adományából a Trsati Szűzanya tiszteletére szentelt kegytemplom épült, amelynek oltárára V. Orbán pápa 1362-ben egy – a hagyomány szerint Szent Lukács evangelista által festett3 – Szűz Mária kegyképet adományozott.

A kegyképet 1715. szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján XI. Kelemen pápa által küldött aranykoronácskákkal ünnepélyesen megkoronázták.

A megkoronázott tersattói Szűzanya

A Jasna Góra pálos kolostorában őrzött Szűz Mária ábrázolást a legenda szerint Szent Lukács evangelista festette egy cédrustáblára, amely a Szent Család otthonából származott. A Szent József által készített asztallapra festett képet a hagyomány szerint Szent Ilona császárnő 326-ban vitte el Jeruzsálemből Konstantinápolyba, ahonnan 803-ban egy rutén fejedelem udvarába került, mint ajándék. Az iratok szerint Jeruzsálemből Konstantinápolyon és Belzen keresztül 1382-ben került a kolostorba, amikor azt a magyar pálosok birtokul kapták. Az ikon, amelynek csodatévő erőt tulajdonítanak, évszázadok óta vonzza a zarándokok tömegeit a világ minden tájáról. A Csodatévő Madonna a Fényes Hegyet („Lengyelország szívét”) a világ egyik leglátogatottabb zarándokhelyévé tette.

A megkoronázott Fekete Madona Jasna Góra pálos kolostorában

1382-ben, amikor Nagy Lajos magyar király leányát, Hedviget (Jadwiga) lengyel királynővé választották Krakkóban (uralkodott: 1384 – 1399), 16 magyar (budaszentlőrinci és márianosztrai pálos érkezett Jasna Gora hegyére, akik megtelepedésével kezdetét vette a Częstochowa-i pálos kolostor története. A legnagyobb valószínűséggel ők adták a hegy és a Nagy Lajos király unokaöccse (Opolei László / Ladislaus Oppolien /Wladyslaw Opolczyk herceg, magyar nádor, a király lengyelországi helytartója) által alapított kolostor nevét4, valamint ők hozhatták a nevezetes kegyképet is, mint Opolei László adományát, aki azt az 1352-ben Nagy Lajos által elfoglalt Kelet-Galíciai Belzből (Halics és Lodoméria) egy későbbi tatár ostrom során mentette ki.5

A częstochovai Fekete Madonnát először 1568-ban nevezik Regina Poloniae-nak.6 Ezt követően II. János Kázmér Lengyelország királya 1656-ban, Lembergben (Lwow) Patrona Poloniae-ként említi Máriát – miután a svéd–lengyel háború kezdetén Jasna Gora ostromakor (1655. október 29-től december 27-ig) a Szűzanya oltalma és közbenjárása következtében a svédek nem tudták elfoglalni az erődített kolostort. A pápai legátus által mondott szentmisén János Kázmér ünnepélyes fogadalommal felajánlotta Lengyelországot a Szűzanyának, akit az ország Patrónájává és Királynőjévé választott, se e felajánlást beiktatták a lengyel alkotmányba.

A Szűzanya jasna góra-i kegyképét, Regina poloniae-t 1717-ben kétszázezer zarándok jelenlétében egy XI. Kelemen pápa által küldött koronával megkoronázták.


1854-ben IX. Pius pápa hirdette ki a szeplőtelen fogantatás dogmáját, és személyesen helyezte fel a Szent Péter-bazilika kórusára az Immaculata képet. Majd száz évvel később, a dogma kihirdetésének centenáriumán, XII. Pius pápa megírta a „Fulgens corona” kezdetű pápai körlevelét, amelyben május 31-ét Mária királynői méltóságának napjává rendelte. Magyarországon Sarlós Boldogasszony napja (július 2.) az áldott állapotban lévő Boldogságos Szűz Mária ünnepe: Mária látogatása Erzsébetnél.

A középkori és későbbi magyar aranypénzek koronás Madonna-ábrázolásaik révén tehát a szakralitás legfelsőbb magasságaiba emelkedtek.


  1. „A boldog Szűz tisztelete ugyanis az egyház története során többféle formában van jelen, koronként más-más hangsúllyal. Az első ismert Mária-könyörgésben a III. sz.-ból mint Istenanya szerepel: »Sub tuum praesidium confugimus Sancta Dei Genitrix!» Szent Jeromostól kezdve ismeretes a Regina Mundi, a Világ Királynõje megszólítás is, de sokáig nem kapott nagyobb nyomatékot. A X. sz. elejére az egyházi állapotok igen mélyre süllyedtek. A bencés renden belül azonban hamarosan elkezdődött Clunyben egy reformmozgalom, amelynek hatása aztán az egész európai kereszténységre átterjedt. Az egyházi és keresztény életnek ebben a felmenő ágában kezdődött a magyarság térítése. A reformmozgalom elindítói, Cluny bencései lelkiség terén vezérül az Istenanyát választották. Két vonását hangsúlyozták: közbenjárását (Irgalmasság Anyja = Mater misericordiae) és királynői voltát (Regina, Domina). Ettõl kezdve Szűz Mária képei és szobrai koronával ábrázolják őt. Ekkor születik meg a Bódeni-tó bencés szigetmonostorában a »Salve Regina, Mater misericordiae» kezdetű ének a királynőről, aki egyúttal Irgalmasság Anyja. (L. Radó Polikárp, Az egyházi év. 202-4). A Mária-kultusznak ez a formája jelenik meg a kereszténységre térő Magyarországon: a királynőé és hatalmas közbenjáróé, oltalmazóé. Ezt fejezi ki Mária ősrégi jelzőjével: a Beata Regina vagy Domina; asszony szavunk akkori elsődleges jelentésével: Boldogasszony.” – Horpácsi Illés: Kérdések és viták a Boldogasszony névvel kapcsolatban. Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai (Miskolc, 1995. augusztus 28-30.) Budapest–Miskolc 1997 

  2. Theotokosz (görög: Θεοτόκος, átírás: Theotókos; latin: Deipara, Dei genetrix; óegyh. szláv: Богородица, átírás: Bogorogyica; grúz:ღვთისმშობელი átírás: Ghvtismshobeli; román: Născătoare de Dumnezeu); magyarul: Istenszülő. Szűz Máriát szokás így nevezni a keleti kereszténységben 

  3. Rómában, a santa Maria Maggiore-bazilikában és Loretóben is őriznek olyan szűz Mária képet, amit a hagyomány szerint Lukács evangelista festett. 

  4. A budaszentlőrinci főmonostor neve alapján: Clarus Mons Budensis – ’Budai Fényes Hegy’ 

  5. A legenda szerint a képet Szent Ilona császárnő a Szent Kereszttel együtt találta meg Jeruzsálemben, aki innen Konstantinápolyba vitte. Később I. Niképhorosz bizánci császár (uralkodott: 802–811.) ajándékozta Nagy Károlynak, ő pedig továbbadta egy Leo (?) nevű orosz fejedelemnek, aki a később Lengyelországhoz tartozó Belz várába vitette. Valószínűbb, hogy a kegykép Krum bolgár kán (uralkodott: 803–814) és I. Niképhorosz harcai során, mint hadizsákmány került az első dunai bolgár birodalom kánjához, akinek fia és utódja, Omurtag ajándékozhatta a szövetség jeléül Olegnek, a Kijevi Rusz alapítójának (882 és 912 között kijevi fejedelem). Kijevből a 898-ban a város alatt tartózkodó, majd innen nyugatra vonuló magyarokkal – és a köreikben tartózkodó Cirill (827–869) és Metód (815 körül–885) térítőkkel – kerülhetett a kegykép a Kárpátok lábához. (A legendában felbukkanó Leo név is erősíti Konstantin (kolostori nevén Cirill) és Metód közreműködését a kegykép vándorlásában, hiszen egy Leo nevű császári hivatalnok gyermekei voltak.) 

  6. Grzegorz Samborczyk, a krakkói Jagelló Egyetem humanista tanára.